Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Partneri

Partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Nitra.

RRA NITRA

RRA Nitra v rámci opatrenia „Podpora trvalo udržateľného rozvoja” iniciovala podanie individuálneho projektu s názvom „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja”, spracovala projektový spis v slovenskom aj v anglickom jazyku a participovala na príprave a realizácii Štúdii uskutočniteľnosti, ako výstupu predprojektu v zmysle výzvy č. 0507, v spolupráci s oprávneným žiadateľom o NFP – Nitrianskym samosprávnym krajom.