Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Ciele

Zámer (priame a okamžité efekty) Ukazovateľ Cieľ Východisková hodnota
Významne znížená produkcia emisií CO2 z troch verejných zariadení. Očakávané zníženie emisií CO2 v tonách / 1 rok 522 0
Očakávaná spotreba obnoviteľnej energie v GJ / 1 rok 5059 0
Výsledky Ukazovateľ Cieľ Východisková hodnota
Inštalované zariadenia na prípravu teplej vody využívajúce energiu z biomasy. Počet nainštalovaných kotlov na biomasu 3 0
Celková kapacita zariadení na biomasu (kW) 850 0
Prijaté tepelnoizolačné opatrenia. Výmera plochy tepelne zaizolovaných múrov a stropov (m2) 5722 0
Počet vymenených okien 273 0
Počet vymenených dverí 24 0
Vyškolenie pracovníkov na prevádzku systémov využívajúcich obnoviteľnú energiu. Počet vydaných certifikátov a potvrdení o odbornej kvalifikácii 6 0
Počet vyškolených pracovníkov 20 0