Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Aktivity projektu

Aktivita 1: Zateplenie troch zariadení vrátane zateplenia striech, obvodových plášťov a výmeny okien a dverí.
Aktivita zahŕňa zateplenie budov troch zariadení sociálnych služieb, vrátane zateplenia striech, obvodových plášťov a výmeny výplní stavebných otvorov (okien a dverí). Jedná sa o 9 budov. Zateplenie sa vykoná tepelnoizolačným systémom.

Aktivita obsahuje aj stavebné úpravy kotolní pred osadením nového zdroja vykurovania, hydraulické vyregulovanie vykurovacích rozvodov a odborný stavebný dozor počas stavebných prác.

Aktivita 2: Inštalácia energetických systémov na báze obnoviteľných zdrojov energie v týchto troch objektoch
Aktivita zahŕňa výmenu zdrojov vykurovania v troch zariadeniach sociálnych služieb t. j. inštaláciu nových vykurovacích zariadení spaľujúcich biomasu, využívajúc obnoviteľné zdroje energie – drevnú hmotu.

Aktivita tiež obsahuje nainštalovanie zariadenia na úpravu úžitkovej vody zariadení sociálnych služieb „Jeseň života“, v prevádzke Domadice.

Aktivita 3: Školenie obslužného personálu
Aktivita zahŕňa školenie obslužného personálu, z dôvodu obsluhy nových typov kotlov a získania oprávnenia na obsluhu u výrobcu tepelného zariadenia. Pridanou hodnotou je tiež zabezpečenie školenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na energetické využitie biomasy. Súčasťou je nákup odbornej literatúry a školiacich materiálov pre potreby školenia.

Aktivita 4: Riadenie a publicita projektu
Riadenie projektu je súčasťou realizácie investičného individuálneho projektu. Zahŕňa v sebe riadenie, administráciu, komunikáciu, monitoring a hodnotenie. Riadenie projektu zabezpečuje Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie v súčinnosti s Odborom strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a interným projektovým tímom.

Cieľom publicity je nielen informovanie o realizácii samotného projektu, ale aj informačná kampaň na šírenie povedomia o problematike a možnostiach obnoviteľných zdrojov energie medzi všeobecnou verejnosťou a výmena skúseností prostredníctvom odbornej konferencie.

Z tohto dôvodu je potrebné vypracovanie grafickej identity a komunikačnej stratégie projektu vytvorenej len pre potreby informačnej kampane.