Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Z fondu počiatočného kapitálu v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, kód výzvy 0507, Nitriansky samosprávny kraj vypracoval “Štúdiu uskutočniteľnosti na prebudovanie energetických zariadení vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.”
V rámci tzv. podprojektu boli vyšpecifikované tri zariadenia socialnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorých palivovú základňu bude možné prebudovať na alternatívny zdroj energie.

Štúdia uskutočniteľnosti (Word .doc, 1,7 MB)