Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Články z rubriky “Aktuality”

Dňa 29.08.2011 Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli, na ktorý Výbor pre finančný mechanizmus a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva preniesli kompetenciu schvaľovania Správ o ukončení projektu, schválil Správu o ukončení projektu číslo SK0083 s názvom “Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je Nitriansky samosprávny kraj povinný dodržiavať záväzky z nej vyplývajúce po dobu 10 rokov po schválení Správy o ukončení projektu, t. j. do dňa 29.08.2021. Finančné prostriedky každoročne určené na udržanie výsledkov projektu musia predstavovať 2 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Výstupy a výsledky projektu :

 • Tri nové energetické vykurovacie zariadenia modernej technológie na spaľovanie drevnej štiepky – biomasy;
 • Tepelne zaizolované múry, strechy, vymenené okná a dvere na budovách v zariadeniach sociálnych služieb;
 • Zhodnotené objekty po energetickej ale aj estetickej stránke;
 • Odborne vyškolený personál v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – pridaná hodnota projektu;
 • Zriadenie web stránky http://ezz.unsk.sk/;
 • Grafická identita projektu a komunikačná stratégia projektu;
 • Zabezpečená publicita a informovanosť o obnoviteľných zdrojoch energií;
 • Zlepšenie kvality života klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb;
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb;
 • Zlepšenie kvality života obyvateľov Nitrianskeho kraja;
 • Zvýšenie objemu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie v Nitrianskom kraji;
 • Implementácia princípov trvalo udržateľného rozvoja – ochrana životného prostredia;
 • Zníženie produkcie škodlivých emisií do ovzdušia, eliminácia využitia fosílnych palív;
 • Ekonomický rozmer – úspora finančných prostriedkov z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja;
 • Ekonomická udržateľnosť projektu po dobu 10 rokov (ročný finančný príspevok 2% oprávnených výdavkov z rozpočtu NSK);

Odbor strategických činností
Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja

sprava_o_ukoceni_projektu

Špecializovanou konferenciou „Energetické možnosti v Nitrianskom regióne“ konanou dňa 17. mája 2010 a slávnostným prestrihnutím pásky podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom v Zariadení sociálnych služieb Jeseň života v Domadiciach v okrese Levice,  bolo do prevádzky uvedené jedno z troch energetických zariadení spaľujúcich biomasu.

Článok konferencia (110KB)

Televízny záznam z STV:

http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=52222

Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na spoločných princípoch. Táto pomoc je financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. V súčasnosti Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý bol ustanovený ako Národný kontaktný bod pre tieto finančné mechanizmy administruje približne 70 miliónov eur, ktoré boli určené pre Slovenskú republiku na obdobie rokov 2004 až 2009. Finančné mechanizmy sú implementované pod gesciou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.

Základným cieľom finančných mechanizmov je prispieť k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý okrem všetkých členských štátov Európskej únie zahrnuje aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Pri dosahovaní tohto cieľa je potrebné brať ohľad na základné hodnoty, na ktorých stojí implementácia finančných mechanizmov. Tieto hodnoty boli označené ako solidarita, príležitosti a spolupráca a sú rovnako podstatné tak pre prispievateľské štáty ako aj pre Slovenskú republiku. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré sú veľmi rozmanité, od podpory zachovania kultúrneho dedičstva cez rozvoj ľudských zdrojov až po ochranu životného prostredia.

V súčasnosti bolo už ukončené prijímanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov. Slovensko dokázalo uzavrieť zmluvy na viac ako 100 projektov, z toho je 7 blokových grantov a 93 individuálnych projektov. Týmito zmluvami bolo kontrahovaných viac ako 99% z celkovej čistej alokácie, ktorá predstavovala približne 65 miliónov eur. Projekty žiadateľov z verejného a tretieho sektora sú spolufinancované do výšky 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, čo predstavuje významný príspevok Slovenska k celkovému objemu zdrojov týchto finančných mechanizmov. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 30. apríla 2011.

Európska komisia v súčasnosti rokuje s prispievateľskými krajinami o novom programovacom období Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ale momentálne nie sú ešte uzavreté medzinárodné dohody, ktoré by vytvorili právny rámec pre tieto mechanizmy aj na obdobie rokov 2009 – 2014.

Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na špecializovanú konferenciu

„Energetické možnosti v Nitrianskom regióne“

organizovanú pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Konferencia sa bude konať 17. mája 2010 v Petit Hoteli Santé v obci Santovka, okres Levice

Pozvánka (PDF 137KB)

Domadice

01_kontr_den_210410 02_kontr_den_210410 03_kontr_den_210410

Lontov

04_kontr_den_210410 05_kontr_den_210410 06_kontr_den_210410

Leľa

07_kontr_den_210410 08_kontr_den_210410 09_kontr_den_210410

V dňoch 17.3. a 18.3.2010 sa uskutočnila predbežná finančná kontrola na mieste realizácie projektu SK0083 kontrolnou skupinou Národného kontaktného bodu – Úradu vlády SR. Predmetom overenia na mieste bolo vecné overenie Žiadosti o platbu č. 09001 a č. 10003, fyzické overenie realizácie projektu (overenie fakturovaných stavebných prác), kontrola zabezpečenia publicity projektu v zariadeniach sociálnych služieb ako aj kontrola správnosti vedenia účtovníctva vo vzťahu k individuálnemu projektu. Kontrolnou skupinou bol overený aj stavebný denník pre práce na objektoch v Lontove, Lelej a Domadiciach. Overenia na mieste sa zúčastnili všetky zmluvné strany, členovia projektového tímu a zástupcovia Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V zmysle záznamu z overenia na mieste neboli zistené žiadne nedostatky.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja, Odbor strategických činností

Dňa 16.02.2010 sa uskutočnil piaty kontrolný deň projektu v ZSS „PLATAN“ Lontov, „IPEĽ“ Leľa a „Jeseň života“ Levice (prevádzka Domadice), ktorého cieľom bolo zistenie stavu realizovaných stavebných prác, osobná prehliadka stavenísk a riešenie prípadných problémov. Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia zhotoviteľa stavby – LEVSTAV Levice, stavebný dozor, členovia externého manažmentu, členovia projektového tímu a za objednávateľa stavby zástupcovia Odboru strategických činností Úradu NSK. Cieľom kontrolného dňa bolo aj slávnostné odovzdanie Certifikátov o odbornej kvalifikácii v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na energetické využitie biomasy a nové typy vykurovacích zariadení frekventantom, ktorí sa zúčastnili školení.

Obnoviteľné zdroje energie v aspekte využiteľnosti pre energetické zásobovanie verejných budov.

Odborná publikácia k projektu (PDF 537KB)

Dňa 04.12.2009 sa uskutočnil štvrtý kontrolný deň v rámci projektu „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ v zariadeniach sociálnych služieb „PLATAN“ Lontov, „IPEĽ“ Leľa a „Jeseň života“ Levice (prevádzka Domadice), ktorého cieľom bolo zistenie stavu v napredovaní stavebných prác, osobná prehliadka stavenísk a riešenie prípadných problémov. Zúčastnili sa ho zástupcovia zhotoviteľa stavby, stavebný dozor, členovia externého manažmentu, členovia projektového tímu a za objednávateľa stavby zástupcovia Odboru strategických činností Úradu NSK.

Dňa 26.10.2009 sa uskutočnil tretí kontrolný deň v rámci projektu „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“ v zariadeniach sociálnych služieb „PLATAN“ Lontov, „IPEĽ“ Leľa a „Jeseň života“ Levice (prevádzka Domadice), ktorého cieľom bolo zistenie stavu v napredovaní stavebných prác, osobná prehliadka stavenísk a riešenie prípadných problémov. Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia zhotoviteľa stavby, objednávateľa stavby, stavebný dozor, členovia externého manažmentu a členovia projektového tímu.