Slovenská verzia English version Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátnho rozpočtu Slovenskej republiky. EEA Grants Norway Grants Úrad vlády SR

Info

28. júla 2009 začala podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku implementácia individuálneho investičného projektu pod názvom:

Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) poskytnutý NSK z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predstavuje 100% oprávnených výdavkov projektu.

Projekt je zameraný na eliminovanie využitia fosílnych palív v troch zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) – ZSS Ipeľ v obci Leľa; ZSS Platan v obci Lontov; ZSS Jeseň života v obci Domadice. Celkové oprávnené náklady na realizáciu jednotlivých aktivít predstavujú 809 737,00 EUR.

V súlade s odporúčaniami auditu a štúdie uskutočniteľnosti sa prostredníctvom projektu zateplia strešné konštrukcie a obvodové plášte jednotlivých objektov a v dotknutých zariadeniach budú vymenené výplne stavebných otvorov (okien a exteriérových dverí). Výmene vykurovacích zariadení spaľujúcich biomasu bude predchádzať úprava kotolní v potrebnom rozsahu. Po osadení nového energetického zariadenia bude vykurovací systém hydraulicky vyregulovaný a na výhrevné telesá budú nainštalované termoregulačné ventily. V priebehu realizácie projektu budú vyškolení odborní pracovníci, spôsobilí obsluhovať energetické zariadenie spaľujúce biomasu.

Pridanou hodnotou projektu bude školenie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na energetické využitie biomasy. Výstupom školenia budú vyškolení technickí pracovníci zariadení ako konzultanti v území pre oblasť OZE. Časový harmonogram projektu bol stanovený na osem mesiacov. Projekt rieši komplexne palivové hospodárstvo dotknutých zariadení a jeho prechod na obnoviteľný zdroj energie. Zahŕňa výmenu vykurovacích zariadení, úpravu kotolní, vrátane prípravy skladových priestorov pre biomasu, ako aj vyškolenie kvalifikovaného personálu pre ich obsluhu.

Nitriansky samosprávny kraj

Prijímateľom NFP je
Nitriansky samosprávny kraj